Čo je vlastne Kariérové poradenstvo?

Kariérové poradenstvo je proces. Je to komplex aktivít, rozhovorov, testov, dotazníkov, ktorého cieľom je, aby človek hľadal odpovede sám v sebe, aby spoznával svoju osobnosť, aby načrel do svojich záujmov, koníčkov, túžob, vášní, emócií, životných skúseností. A tam hľadal odpovede na to, kto vlastne som a aké je moje miesto v živote, práci.Najdôležitejšou myšlienkovou líniou obsahu kariérového poradenstva by však malo byť to, aby sme sa na dieťa, žiaka pozerali komplexne a z pohľadu vývinu osobnosti. Znamená to, chápanie kariéry človeka ako celoživotné vzdelávanie a rozvoj osobnosti. Pritom je nevyhnutné sústrediť sa na:

  • rozvoj zručností človeka, ktoré budeme neustále používať (napr. láska k učeniu, zvedavosť, vytrvalosť, psychická odolnosť, vďačnosť – pretože podporuje medziľudské vzťahy a prácu v kolektíve, optimizmus – nádej, sebaovládanie, záujem a prípadne aj iné)
  • sebapoznávanie – silné, slabé stránky
  • emocionálna inteligencia
  • rozvoj takého myslenia, ktoré bude viesť k tomu, aby dieťa o sebe rozmýšľalo z pohľadu budúcnosti – rozvoja svojho potenciálu a toho, že ono samo je hlavným zdrojom svojho rastu („Sám som strojcom vlastnej budúcnosti“)
  • vnímalo svet ako zdroj inšpirácie

Kariérové poradenstvo je komplex služieb, ktoré súvisia s pomocou pri hľadaní povolania, školy, uplatnení sa na trhu práce, kariérovým smerovaním. Kariérové poradenstvo sa poskytuje žiakom základných škôl, stredných škôl (hlavne predposledné alebo posledné ročníky škôl) ale aj ľuďom, ktorí už zamestnaní sú a hľadajú odpovede na mnohé otázky, ktoré s ich prácou, či rozvojom súvisia.